Language Assistance Information

 

English

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 515-558-9946. EveryStep does not exclude, deny benefits to, or otherwise discriminate against any person on the ground of race, color national origin, disability, age (gender, sexual orientation, gender identity, religion and creed) in admission to, participation in, or receipt of the services and benefits under any of its programs and activities, and in staff and employee assignments to patients, whether carried out by EveryStep directly or through a contractor or any other entity with which EveryStep arranges to carry out its programs and activities.


Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si usted habla Español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a 515-558-9946. EveryStep no excluye, niega beneficios a, o discriminan contra cualquier persona por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad (de género, orientación sexual, identidad de género, religión y el credo) en la admisión, la participación en, o la recepción de los servicios y beneficios en virtud de cualquiera de nuestros programas y actividades, y en la asignación de los empleados a los pacientes, ya sea llevada a cabo por EveryStep directamente o por medio de un contratista o cualquier otra entidad con la el cual EveryStep arregla para llevar a cabo sus programas y actividades. 


Deutsch (German)

BITTE BEACHTEN SIE: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenfreie Sprachdienstleistungen zur Verfügung. Wählen Sie die Rufnummer 515-558-9946.  EveryStep schließt keine Personen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Behinderung, Alter (Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion und Glaubensbekenntnis) aus, verweigert ihnen keine Leistungen oder diskriminiert sie nicht anderweitig bei der Zulassung zu, Teilnahme an oder Inanspruchnahme von Leistungen und Vorteilen im Rahmen seiner Programme und Aktivitäten. Dies gilt auch bei der Zuweisung von Personal und Mitarbeitern an Patienten, unabhängig davon, ob diese von EveryStep direkt oder über einen Auftragnehmer oder eine andere Organisation, mit der EveryStep die Durchführung seiner Programme und Aktivitäten vereinbart, durchgeführt werden. 


Français (French)

ATTENTION: Si Vous parlez Français, les services gratuits d'assistance linguistique sont à votre disposition. Appelez 515-558-9946. EveryStep n’exclure pas, ne nie pas les avantages, ou autrement n’établit pas d’une discrimination envers une personne sur la base de la race, de la couleur, de l’origine nationale, de l’infirmité, d’âge (du genre, de l'orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la religion et du credo) dans l'admission ,dans la participation , ou dans la réception des services et des prestations en vertu de ses programmes et des activités, et des affectations du personnel et des employés aux patients, qu'elles soient directement menées par EveryStep ou par un entrepreneur ou toute autre entité avec laquelle EveryStep organise pour mener à bien ses programmes et activités. 


Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Hãy gọi 515-558-9946.  EveryStep không loại trừ, từ chối lợi ích hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ người nào trên cơ sở chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác (giới tính, xu hướng giới tính, bản sắc giới tính, tôn giáo và tín ngưỡng) khi thu nạp, tham gia hoặc nhận các dịch vụ và lợi ích theo bất kỳ chương trình và hoạt động nào của EveryStep, và trong việc phân công nhân viên cho bệnh nhân, dù được EveryStep trực tiếp thực hiện hay thông qua một nhà thầu hoặc bất kỳ thực thể nào khác mà EveryStep sắp xếp để thực hiện các chương trình và hoạt động của mình.


Simplified Chinese

提醒:如果您讲 简体中文,可享受免费提供的语言援助服务。请致电:515-558-9946。无论由EveryStep直接执行、还是由经EveryStep安排负责其计划和活动执行的承包商或任何其他实体执行,在获准、参与或接受其任何计划和活动下的服务和福利时,以及在患者的工作人员及员工分配方面,EveryStep不会因种族、肤色、国籍、残疾、年龄(性别、性取向、性别认同、宗教和信仰)而将任何人排除在外、拒绝给任何人提供福利,或歧视任何人。

Traditional Chinese

提醒:如果您講 繁體中文,可享受免費提供的語言援助服務。請致電:515-558-9946。無論由EveryStep直接執行、還是由經EveryStep安排負責其計劃和活動執行的承包商或任何其他實體執行,在獲准、參與或接受其任何計劃和活動下的服務和福利時,以及在病患的工作人員及員工分配方面,EveryStep不會因種族、膚色、國籍、殘疾、年齡(性別、性取向、性別認同、宗教和信仰)而將任何人排除在外、拒絕給任何人提供福利,或歧視任何人。 


Lao

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ມີໃຫ້ແກ່ທ່ານແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໂທ 515-558-9946.  EveryStep ບໍ່ຍົກເວັ້ນ, ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດ, ຫຼື ເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງບົນພື້ນຖານຂອງເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ (ເພດ, ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ, ລັກສະນະທາງເພດ,ສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ)ໃນການຮັບເຂົ້າ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຮັບການບໍລິການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ແລະ ໃນການມອບໝາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ກັບຄົນເຈັບ, ບໍ່ວ່າຈະດຳເນີນໂດຍ EveryStep ໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ EveryStep ກະກຽມໃຫ້ດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງຕົນ. 


Korean

주의: 한국어 을(를) 사용하는 경우 무료로 언어 지원 서비스를 이용할 수 있습니다.
515-558-9946 번으로 전화하십시오.  EveryStep은 인종, 피부색, 장애, 연령 (성별, 성적 취향, 성 정체성, 종교 및 신념)에 근거하여 그 누구에 대해서도 혜택을 배제, 거부하거나 기타 방식으로 차별하지 않습니다. 여기에는 프로그램 및 활동을 EveryStep이 직접 수행하거나 EveryStep이 계약한 계약자나 기타 법인을 통해 수행하는지 여부에 상관없이 가입, 참여 또는 프로그램 및 활동에 따른 서비스 및 혜택의 수령, 환자에게 인력 및 직원 배정이 포함됩니다. 


Russian

вам доступна бесплатная языковая помощь. Звоните 515-558-9946.  Организация EveryStep не отказывает кому бы то ни было в обслуживании или в предоставлении помощи, а также не допускает дискриминации на основании расы, цвета кожи, национальности, наличия инвалидности, возраста (пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации, вероисповедания или религиозных взглядов) при рассмотрении заявок на получение, в рамках участия в программах или при получении обслуживания и помощи при реализации любой программы или любых мероприятий организации, а также в рамках распределения персонала или сотрудников пациентам, осуществляемых непосредственно организацией EveryStep или же ее подрядчиками или другими лицами, реализующими программы и мероприятия по поручению EveryStep. 


Arabic

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة  عربي، فإن خدمات المساعدة اللغوية يتم توفيرها مجانًا إليك. اتصل على الرقم
 515-558-9946.  لا تستبعد مؤسسة EveryStep أي شخص، أو تحرمه من استحقاقاته، أو تميِّز ضده بأي شكل على أساس العِرق، أو اللون، أو الأصل القومي، أو الإعاقة، أو العمر (الجنس، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والدين، والمذهب) عند قبوله، أو مشاركته في، أو حصوله على الخدمات والاستحقاقات بموجب أيٍّ من البرامج والأنشطة التي تقدمها، وكذلك في تعيين طواقم العمل والموظفين إلى المرضى، سواء أكانت يتم تنفيذها من قِبل مؤسسة EveryStep بشكلٍ مباشر، أو من قِبَل مقاول، أو أي هيئة أخرى أجرت مؤسسة EveryStep ترتيبات معها لتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بها. 


Dutch Nederlands (Dutch, as spoken in the Netherlands and in the northern part of Belgium – Flemish)

LET OP: Als u  Nederlands/Vlaams spreekt, kunt u gratis gebruik maken van assistentie in uw eigen taal. Bel
515-558-9946.  EveryStep sluit niemand uit, onthoudt niemand van voordelen of discrimineert niemand op grond van ras, huidskleur, afkomst, handicap, leeftijd (geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, geloof of overtuiging) in situaties waarin het gaat om toelating, deelname of ontvangst van de diensten en voordelen van programma's en activiteiten, en bij het toekennen van personeel en medewerkers aan patiënten, ongeacht of dat direct vanuit EveryStep gedaan wordt of door een externe partij of een andere entiteit met wie EveryStep zijn programma's of activiteiten organiseert. 


Czech

UPOZORNĚNÍ: Pokud mluvíte jazyk uvádet v čeština, jsou vám k dispozici asistenční služby zdarma v tomto jazyku. Volejte 515-558-9946.  Organizace EveryStep nikoho nevylučuje, neodpírá výhody ani jinak nediskriminuje na základě rasy, národnostního původu, postižení, věku (pohlaví, sexuální orientace, rodové příslušnosti, náboženství či vyznání) v přístupu, účasti nebo využívání služeb a výhod žádného ze svých programů a aktivit, ani v přidělení personálu a zaměstnanců pacientům, a to bez ohledu na to, zda péči vykonává přímo organizace EveryStep, smluvní partner nebo jiný subjekt, pověřený organizací EveryStep k výkonu jejích programů a aktivit. 


Ingles (Filipino) (Tagalog)

ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Ingles, may magagamit kang libreng serbisyong tulong sa wika. Tumawag sa 515-558-9946.  Ang EveryStep ay hindi naghihiwalay, nagkakait ng mga benepisyo sa, o sa ibang paraan ay nagdidiskrimina laban sa sinumang tao batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kapansanan, edad (kasarian, sekswal na oryentasyon, pagkakakilanlan sa kasarian, relihiyon at paniniwala) sa pagtanggap sa, paglahok sa, o pagtanggap ng mga serbisyo at benepisyo sa ilalim ng alinman sa mga programa at aktibidad nito, at sa pagtatalaga ng mga kawani at empleyado sa mga pasyente, direkta mang isinasagawa ng EveryStep o sa pamamagitan ng kontratista o anumang iba pang entidad na isinasaayos ng EveryStep upang maipatupad ang mga programa at aktibidad nito. 


Pennsylvaanisch Deitsch (Pennsyvania Dutch)

GEB ACHT: Wann du Pennsylvaanisch Deitsch schwetzt, Du kannscht Schprooch Helfe mitaus Koscht griege. Ruf 515-558-9946 uff. EveryStep loss nimmi aus, Benefits wecklosse, odder discriminate gege eenich epper uff de Grund vun Rass, Fareb, National Origin, Disability, Elder (Gender, Sexual Orientation, Gender Identity, Glaabe un Creed) in Admission zu, Participation in, odder Services un Benefits griege unnich sei Brogramme un Activities, un in Staff odder Employee Assignment zu Patients, eb vun EveryStep geduh iss odder darrich en Contractor odder eenich epper schunscht mit EveryStep. 


Thai

โปรดทราบ: หากคุณพูด ไทย บริการช่วยเหลือทางภาษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมให้บริการสำหรับคุณ โทร 515-558-9946  EveryStep จะรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ หรือแบ่งแยกบุคคลบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ชาติกำเนิด ความพิการ อายุ (เพศ รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ ศาสนา และความเชื่อ) ในการเข้าร่วม มีส่วนร่วม หรือรับบริการและผลประโยชน์ภายใต้โครงการและกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการมอบหมายเจ้าหน้าที่และพนักงานแก่ผู้ป่วย ไม่ว่าจะดำเนินการโดย EveryStep โดยตรงหรือผ่านผู้รับเหมาหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ EveryStep จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมของตน 


Burmese

 


Karen

 


Nepali

ध्यान: यदि तपाइँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्न भने, भाषा सहायता सेवाहरू, नि: शुल्क, तपाइँलाई उपलब्ध छन्। 5१5--558-994646। कल गर्नुहोस्। एचसीआई केयर सेवाहरू र आयोवाको भ्रमण नर्सि Services सेवा (EveryStep) ले जातिलाई रंग, राष्ट्रिय मूल, अशक्तता, उमेर (लि ,्ग, यौन उन्मुखीकरण, लै identity्गिक पहिचान, धर्म) लाई बहिष्कार, लाभ लिन अस्वीकार गर्दछ, वा अन्यथा भेदभाव गर्दैन। र क्रेड) प्रवेश, सहभागिता, वा यसको कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधिहरू अन्तर्गत सेवाहरू र सुविधाहरूको प्राप्तिमा, र बिरामीहरूलाई कर्मचारी र कर्मचारी असाइनमेन्टमा, चाहे एचसीआईभीएनएस द्वारा सिधा गरिएको हो वा ठेकेदार वा अन्य कुनै संस्थाको साथ। जुन EveryStep ले यसको कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न व्यवस्थित गर्दछ। 


Hakha

Hakha hawlhin a hawlh mi na si ah cun, hawlh lehpiaktu a lakin auh khawh peng an si. 515-558-9946 ah hin chon ko hna. Everystep nih a khuakhannak le program a ngeih mi pehzulh ding i ttuanvo a pek mi hna nih an khuakhan lairelnak lam kipin si seh, zalawng te i luhchuah khawhnak le i tel khawhnakin si seh, an program chung le thiltuah mi zeipoh tingco (khan saa) khawhnak ding caah si seh, mizaw rak thlawpbul ding riantuantu le pum a pe mi thiah kongkau zongah si seh, miphun dang si ruangah maw, tak zawng ruangah maw, chuahkehnak ram ruangah maw, kutke tlamtlin loh ruangah maw, kum nghakchiat/upat ruangah maw, (nu/pa si ruangah maw, nu dok pa dok si ruangah maw, nu maw pa maw mah leh mah i chim duhning ruangah maw, biaknak ruangah maw, biaknak zulhphung ruangah maw) a ho hmanh thlauthlak mi, hlawt mi le thleidan mi a ngei lo. 


Mizo

Mizo tawng hmang i nih a, tawng lehsaktu I mamawh chuan a thlawna koh theihin an awm reng a. 515-558-9946 hi call ang che.  Everystep program leh hmalaknate bawhzui tura a ruatte kaltlanga thiltih a ni emaw, luh phalna pek thuah te, an thiltiha tel ve phalna pek thuah te, an program leh thiltih engkim zar zo thuah te, leh damlote lo buaipui tur thawktute leh mi tlawmngaite ruat thuah pawh ni se, hnam vang te, vun rawng vang te, pianna ram vang te, rualban loh vang te, kum thu vang te, (hmeichhia emaw mipa emaw nih vang te, tuai emaw patil emaw nih vang te, hmeichhia emaw mipa emaw nih vang te, sakhua vang te, sakhaw lam thurin vangte) in tumah en hran emaw, hnawl emaw, thlei bik emaw a nei lo. 


Falam

Falam ttawng hmang na siah cun ttawng lehsaktu a lakin koh theih ring ring a si. 515-558-9946 ah hin fawn mai aw. Everystep in a hmalaknak le program fehpi dingin tuanvo a pek mi pawl ih hmalaknak ziangtinkim khalah, luhsuah theinak thuah maw, an thil tuah mi sungin tel ve theinak thuah maw, an program le thiltih ziangtinkim zarzo theinak ding hrangah maw, damlo rak buaipitu ding hnatuantu leh mi tlawmngai ruat kong khalah, miphun dand si ruangah maw, taksa vun rawng ruangah maw, pian suaknak ram ruangah maw, pumtling lo piangsual ruangah maw, kum nauhak le upat ruangah maw, (nunau/mipa si ruangah maw, nudok padok (Achauh) si ruangah maw, nunau maw mipa maw sihning i sim duhdan ruangah maw, sakhua biaknak ruangah maw, sakhua thurin ruangah maw) a zo khal thlauthlak mi, hlawt mi le thleidan mi a nei lo. 


Kiswahili (Swahili)

TAHADHARI: Kama unaongea Kiswahili, huduma za bure za msaada wa lugha zinapatikana kwa wewe. Piga simu kwa 515-558-9946. EveryStep haitenganishi, haikatai manufaa kwa, au vinginevyo haibagui mtu yeyote juu ya kabila, rangi ya ngozi, asili ya kitaifa, ulemavu, umri(jinsia, mwelekeo wa kijinsia, utambulisho wa kijinsia, dini na Imani) katika uandikishaji, katika ushiriki, au kupokea huduma na manufaa chini ya mipango yake yoyote na shughuli, na mazoezi ya wafanyakazi kwa wateja/wagonjwa, iwapo inatekelezwa na EveryStep moja kwa moja, au kupitia kwa mkandarasi au chombo chochote kingine ambacho EveryStep inatumia kutekeleza mipango na shughuli zake. 


Karenni 

  


Tigrinya

ኣስተውዕሉ፥ እንተድኣ ትግርኛ ትዛረቡ ኾይንኩም፡ ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾኑ ናይ ቋንቋ ኣገልግሎታት ኣለውኹም። ናብ 515-558-9946 ደውሉ።  EveryStep ብመሰረት ዘርኢ፡ ሕብሪ ቖርበት፡ ሃገራዊ መበቆል፡ ስንክልና፡ ዕድመ (ጾታ፡ ወሲባዊ ዝንባለ፡ ጾታዊ መንነት፡ ሃይማኖት ወይ እምነት) ንምቕባል፡ ምስታፍ ኣብ፡ ወይ ምሃብ ኣገልግሎታትን ሓገዛትን ኣብ ትሕቲ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ንጥፈታትን፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምምዳባት ስታፍን ሰራሕተኛን ንተሓከምቲ፡ ብEveryStep ብቐጥታ ዝካየድ ይኹን ወይ ብምገዲ ተኾናታሪ ወይ ዝኾነ ካልእ EveryStep ንፕሮግራማቱን ንጥፈታቱን ከካይደሉ ዝመዘዞ ኣካል ንዝኾነ ሰብ ኣየግልልን፡ ሓገዛት ኣይክልክልን፡ ወይ'ውን ኣንጸር ዝኾነ ሰብ ኣድልዎ ኣየርእን'ዩ። 


Croatian

POZOR: Ako govorite Hrvatski, besplatno su vam dostupne službe za jezičku pomoć. Pozovite 515-558-9946.  EveryStep ne isključuje, ne odbija povlastice niti na bilo koji drugi način diskriminira bilo koju osobu na osnovu rase, boje, nacionalnog podrijetla, invaliditeta, dobi (spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, religije i vjerovanja) pri prijemu, sudjelovanju ili primanju usluga i povlastica u okviru bilo kojeg od svojih programa i aktivnosti, te u rasporedu osoblja i zaposlenika koji rade s pacijentima, bilo da ih obavlja EveryStep izravno ili preko podugovarača ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta s kojim EveryStep organizira provođenje svojih programa i aktivnosti. 


Serbian

ПАЖЊА: Ако говорите Српски, на располагању су вам бесплатне услуге помоћи за превазилажење језичке баријере. Позовите 515-558-9946. EveryStep не искључује, не одбија погодности нити на било који други начин дискриминише било коју особу на основу расе, боје, националног порекла, старости (пола, сексуалне оријентације, родног идентитета, религије и веровања) приликом пријема, учествовања или примања услуга и погодности у оквиру било којег од својих програма и активности, те у распореду особља и запослених који раде са пацијентима, било да их обавља EveryStep директно или преко подуговарача или било којег другог правног субјекта са којим EveryStep организује спровођење својих програма и активности.